Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

На виконання п. 4 доручення заступника Голови ФПУ С.М.Кондрюка від 03.07.15 № 2721/01-06 в межах компетенції Управління соціального діалогу та Департамент правової роботи і охорони праці інформують про наступне.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про Всеукраїнський референдум» народна ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму здійснюється учасниками всеукраїнського референдуму шляхом збирання їх підписів під вимогою про проведення референдуму.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області (ст. 72 Конституції України).

За народною ініціативою може бути проведено всеукраїнський референдум з питань:

1) визначення і зміни конституційного ладу в Україні шляхом прийняття Конституції України (установчу владу);

2) схвалення нової редакції Конституції України, внесення зміни до Конституції України, скасування, визнання таким, що втрачає чинність, чи визнання не чинним закон про внесення змін до Конституції України;

3) прийняття законів України (внесення до них зміни), крім законів, прийняття яких на референдумі не допускається згідно з Конституцією України, скасування законів України, визнання законів України такими, що втратили чинність, чи визнання не чинними закони України або окремі їх положення;

4) з будь-яких питань, за винятком тих, щодо яких всеукраїнський референдум не допускається згідно з Конституцією України (з питань податків, бюджету та амністії).

З цією метою необхідно:

1. Утворити ініціативну групу на зборах громадян України, в яких бере участь не менш як дві тисячі громадян України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.

Забороняється проводити збори громадян щодо утворення ініціативної групи референдуму в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

2. Не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня проведення зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму їх ініціатори повинні письмово повідомити про дату, час, місце і мету зборів Центральну виборчу комісію.

• Центральна виборча комісія направляє на збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму представника (представників) для посвідчення факту проведення зборів.

3. Перед початком зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму проводиться реєстрація учасників, складається їх список із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання із зазначенням адреси житла номеру та серії паспорта та даних про час та орган видачі паспорта України, відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Кожний учасник зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму напроти свого прізвища ставить свій підпис, який засвідчує участь у зборах.

4. На зборах громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму обираються голова та секретар зборів, лічильна комісія, затверджується порядок денний зборів, до якого включаються питання про доцільність проведення всеукраїнського референдуму, формулюється питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, формується персональний склад ініціативної групи всеукраїнського референдуму.

5. У разі якщо більшість від присутніх учасників зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму проголосує за проведення всеукраїнського референдуму та затвердить формулювання питання та/або тексту законопроекту, що пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.

• Ініціативна група складається не менш як з п'ятисот громадян України, які на день її утворення мають право голосу. Збори утворюють лише одну ініціативну групу. На зборах складається список членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання або місця перебування, відомостей про документи, що посвідчують особу та громадянство України.

6. На зборах громадян також визначається особа (далі - уповноважений представник ініціативної групи), яка буде представляти інтереси ініціативної групи, про що складається заява, яка підписується головою та секретарем зборів. У заяві зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові представника суб'єкта процесу референдуму; його громадянство; день, місяць і рік народження; місце роботи, займана посада (заняття); місце проживання, адреса житла, а також контактний номер телефону та додається письмова згода запропонованої особи бути уповноваженим представником ініціативної групи.

7. За результатами зборів громадян України (далі - збори) оформляється протокол, в якому зазначаються дата, місце проведення, кількість їх учасників, інформація про обрання голови та секретаря зборів громадян України, хід обговорення питань порядку денного, чітке формулювання питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум, результати голосування з питань порядку денного, персональний склад ініціативної групи (у разі її обрання) та, відповідно до вимог частини восьмої цієї статті, дані про особу, визначену бути представником ініціативної групи. Протокол підписують голова та секретар зборів. Текст законопроекту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, є додатком до протоколу зборів. Списки учасників зборів, членів ініціативної групи є складовими протоколу зборів. До цих документів додається письмова згода кожної особи, включеної до ініціативної групи на входження до її складу.

8. У семиденний строк з дня проведення зборів уповноважений представник ініціативної групи передає до Центральної виборчої комісії підписані головою і секретарем зборів документи проведених зборів, а саме:

протокол зборів;

список їх учасників;

список членів ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму;

заяву про призначення уповноваженого представника ініціативної групи;

письмові заяви кожного з членів ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму про згоду бути членом ініціативної групи;

письмову згоду особи бути уповноваженим представником ініціативної групи.

Список членів ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму подається до Центральної виборчої комісії також в електронному вигляді.

• Центральна виборча комісія видає уповноваженому представнику ініціативної групи, який подав документи, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.

9. Центральна виборча комісія у п'ятиденний строк здійснює аналіз поданих документів на предмет відповідності вимогам законодавства і за результатами приймає постанову про реєстрацію ініціативної групи або про відмову у її реєстрації  із зазначенням мотивів такого рішення. (Відмова в реєстрації ініціативної групи може бути прийнята з мотивів порушення Конституції Україничи законів України під час її утворення та/або невідповідності питання чи тексту, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, вимогам Конституції України та законам України).

10. Центральна виборча комісія не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про реєстрацію ініціативної групи видає представнику ініціативної групи свідоцтво про реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи за формами, встановленими Центральною виборчою комісією. У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи зазначаються формулювання питання, щодо якого пропонується ініціювати референдум, та загальний строк збирання підписів, визначений датою реєстрації ініціативної групи з відповідного всеукраїнського референдуму.

11. Повідомлення про реєстрацію ініціативної групи, формулювання запропонованого ними питання референдуму, а також про початок і строк збору підписів громадян на підтримку цієї ініціативи у триденний строк публікуються в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також за рішенням Центральної виборчої комісії оприлюднюються в інших друкованих виданнях та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації.

Плата за реєстрацію ініціативної групи не стягується.

12. Ініціативна група зобов'язана створити фонд всеукраїнського референдуму для організації збору підписів громадян України на підтримку висування ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, для фінансування діяльності по реалізації ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму.

• З дня одержання свідоцтва про свою реєстрацію ініціативна група має право безперешкодно збирати підписи громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.

13. Підписи громадян України збираються на підписних листах, форма яких встановлюється Центральною виборчою комісією. Ініціативна група  має право виготовляти підписні листи встановленої форми друкарським способом, шляхом фотокопіювання або іншим чином.

• Підписний лист обов'язково містить дату реєстрації ініціативної групи, порядковий номер підписного листа, зазначення адміністративно-територіальної одиниці, де збираються підписи (повну назву села, селища, міста (територіальної громади), де проводиться збір підписів, а також району, області, Автономної Республіки Крим, до складу яких входить ця територіальна громада), точне формулювання питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум. У випадку ініціювання конституційного чи законодавчого референдуму до підписного листа додається текст відповідного проекту.

• Підписний лист повинен мати графи, в яких позначаються порядковий номер громадянина України у підписному листі; прізвище, ім'я та по батькові громадянина України; рік народження громадянина України (для учасників, яким у рік проведення референдуму виповнюється вісімнадцять років, - число, місяць та рік народження); громадянство; місце проживання громадян України та адреса житла; назва, номер і серія документа, що посвідчує особу громадянина України, з числа передбачених цим Законом; дата проставлення підпису учасником всеукраїнського референдуму; особистий підпис громадянина (учасника всеукраїнського референдуму), графу "Примітки".

В одному підписному листі враховуються підписи громадян України лише одного населеного пункту, в якому збиралися підписи.

Збирання підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму здійснюється лише членами зареєстрованої ініціативної групи і лише з дня видачі свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи із всеукраїнського референдуму.

Громадянин України, який підтримує вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, ставить на підписному листі свій підпис і дату підписання. Громадянин власноручно на підписному листі зазначає прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, номер і серію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та місце проживання. У разі якщо через фізичні вади громадянин не має можливості внести зазначені відомості до підписного листа власноручно, на його прохання це може зробити член ініціативної групи, який збирає підписи, про що біля такого підпису робиться відмітка такого члена ініціативної групи. За відсутності паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, громадянин не може ставити свій підпис на підписному листі. У разі виявлення такого підпису він вважається недійсним і не враховується.

Громадянин України, який підтримує вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, вправі ставити підпис у підтримку однієї й тієї ж ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму тільки один раз.

У разі виявлення декількох підписів однієї і тієї ж особи, дійсним вважається лише один підпис.

Кожний підписний лист повинен бути засвідчений підписом члена ініціативної групи, який здійснював збір підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму. При засвідченні підписного листа член ініціативної групи, що здійснював збір підписів, вказує свої прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, місце проживання, серію, номер і дату видачі документа, що посвідчує особу та громадянство України, а також ставить свій підпис і дату його внесення.

• Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, у збиранні підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму не допускається.

13. Після завершення збирання підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, але не пізніше дати закінчення строку збору підписів, зазначеної у свідоцтві про реєстрацію, ініціативна група підраховує кількість зібраних підписів по кожній адміністративно-територіальній одиниці, а також загальну кількість зібраних підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму.

14. За результатами підрахунку складається протокол про підсумки збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму, складений за встановленою Центральною виборчою комісією формою, який підписується уповноваженим представником ініціативної групи.

15. Підписні листи у встановленому законом порядку передаються уповноваженим представником ініціативної групи в Центральну виборчу комісію не пізніше 24 години дня, у який минає строк збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму.

• Відповідно до статті 34 Центральна виборча комісія після надходження підписних листів та протоколів здійснює перевіряє дотримання порядку збору підписів, правильність оформлення підписних листів, вибірково перевіряє достовірність відомостей про громадян, що містяться в підписних листах, та їхніх підписів і узагальнює підсумки збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму.

16. За підсумками перевірки Центральна виборча комісія ухвалює рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.

17. У разі якщо кількості підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, достатньо для призначення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія зазначає це у своєму рішенні про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.

18. У разі якщо кількості підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, недостатньо для призначення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія приймає мотивоване рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, в якому зазначає про недостатність підписів громадян, які підтримують вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, кількість та підстави неврахування підписів окремих громадян України та підписних листів. Одночасно з цим рішенням Центральна виборча комісія приймає рішення про припинення ініціативи щодо проведення відповідного всеукраїнського референдуму.

19. Рішення Центральної виборчої комісії про припинення ініціативи щодо проведення відповідного всеукраїнського референдуму не пізніше наступного дня від дня його прийняття видається (направляється) уповноваженому представнику ініціативної групи та публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж на третій день з дня прийняття.

• Всеукраїнський референдум не може призначатися(проголошуватися) чи проводитися в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території України. Якщо воєнний чи надзвичайний стан введений після призначення (проголошення) референдуму, суб'єкт призначення (проголошення) референдуму не пізніш як на третій день після введення такого стану приймає рішення про зупинення процесу референдуму до закінчення дії воєнного чи надзвичайного стану (ст. 21 Закону).

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою є остаточними та не потребують затвердження або схвалення будь-якими органами державної влади і є обов'язковими для виконання громадянами України, органами державної влади України, яких воно стосується та до повноважень яких віднесено.

Акти схвалені на всеукраїнському референдумі набувають чинностіне з дня їх оприлюднення, а з дня оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму, окрім випадків, визначених законодавчо.Верховна Рада України уже не вправі двома третинами голосів від конституційного складускасовувати Закон прийнятий на референдумі із наступним схваленням цього рішення на спеціально призначеному з цього приводу референдумі.

 

Проведення місцевих референдумів

 

Місцевий референдум згідно зі статтею 7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є формою вирішеннятериторіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування.

На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Частиною 5 цієї статті визначено, що порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

Однак, на даний час Закону України «Про референдуми» не існує.             До 6 листопада 2012 року діяв Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», який втратив чинність на підставі Закону України «Про всеукраїнський референдум», яким не регламентуються питання порядку організації та проведення місцевих референдумів. 

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100