Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Завдяки наполегливим діям ФПУ, співпраці з Громадською радою при ДФС, Українським незалежним центром політичних досліджень (в рамках проекту «Громадяни в дії») профспілкова боротьба за збереження сприятливих умов для діяльності профспілокзавершилась перемогою:

- профспілкові організації звільнено від необхідності подання звіту про використання коштів неприбутковими організаціями, такий звіт подається тільки у разі порушення вимог, встановлених для неприбуткових організацій (ст.46.2. НКУ);

-  звільнено від сплати земельного податку дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими;

- звільнено від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, будівлі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку неприбуткових підприємств, установ та організацій, які внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення;

- подовжено з 1.01.2017 року до 1.07.2017 року строк   приведення неприбутковими організаціями установчих документів до вимог ПКУ і подання їх копій до контролюючого органу.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень
пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу),
та річну фінансову звітність";

Внесені зміни у ст. 133 підпункту 133.4.1.

- абзаци третій і четвертий після слів «установчі документи якої» доповнити словами (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону);

Цей підпункт доповнений   сьомим абзацом такого змісту:

«Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесенні до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації»;

підпункт 133.4.3 викласти в такій редакції:

"133.4.3. У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для платників податку на прибуток";

Доповнення зовсім нового підпункту  133.4.7 такого змісту:

«133.4.7. Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам цього пункту та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний  податковий (звітний) період, крім випадків передбачених підпунктом 133.4.3 цього пункту».                                                                                                          

Також Законом № 1797-VIII передбачено низку новацій, зокрема:

 в частині адміністрування

- встановлено оприлюднення на сайті ДФС плану-графіку документальних планових перевірок до 25 грудня року, що передує проведенню таких перевірок. Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються Мінфіном;

- вдосконалено порядок надання податкових консультацій:

зменшено строк безоплатного надання індивідуальних податкових консультацій за зверненням платників з 30 до 25 календарних днів;

запроваджено реєстрацію індивідуальних податкових консультацій в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщення на сайті ДФС;

встановлено пріоритетність узагальнюючих податкових консультацій над індивідуальними, скасовується обмеження права Мінфіну на видачу узагальнюючих податкових консультацій (до прийняття змін Мінфін надавав консультації стосовно значної кількості платників або значної суми податкових зобов’язань);

в частині податку на доходи фізичних осіб

- збільшено до 5 МЗП суму, яку юридична чи фізична особа може сплатити за навчання іншої фізичної особи в вищих та професійно-технічних вітчизняних закладах навчання без оподаткування такої суми ПДФО, а також скасовано необхідність особи, що навчається, відпрацювати 3 роки у особи, яка заплатила за таке навчання;

- знято обмеження з розміру суми, сплаченої на навчання, яку платник податку може включити до податкової знижки за наслідками звітного року (у 2016 році така сума не перевищувала 1930 грн. на місяць);

- збільшено з 12 до 24 місяців термін, протягом якого отримувач може використовувати цільову благодійну допомогу, надану на лікування без оподаткування такої суми ПДФО;

- для відряджень за кордон розмір добових, які не потребують документального підтвердження та не оподатковуються ПДФО,підвищено до 80 євро на день.

           - до оподаткованого доходу не включаються також витрати добові витрати, але не більше як 0,1розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  податкового (звітного) року.

Примітка : Постанова президії ЦКПМГУ від 25.09.2015р. П - 2-12 «Про службові відрядження» - є дійсною.

           Доходи,які не включаються в розрахунок місячного,річного оподаткування

            Ст.165:

             - підпункт 165.1.19 після слів «обслуговування платника податку» доповнити словами «або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини,яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат,пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі  надання коштів), а далі по тексту.

Вик.Сундєєва В.С.

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100